Richtlijnen en bepalingen

Richtlijnen en bepalingen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht besluit aan de hand van algemene landelijke voorwaarden en specifieke richtlijnen van de afdeling Utrecht om aanvragen al dan niet in behandeling te nemen. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van deze richtlijnen. De algemene richtlijnen zijn verwerkt in de richtlijnenwijzer en kunt u eventueel nalezen in het document Richtlijnen.

De hieronder genoemde richtlijnen zijn niet van toepassing op het Cultuurfonds Houten of het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Beide fondsen kennen specfieke richtlijnen die u op de bovengenoemde pagina's terug kunt vinden.

Specifieke richtlijnen en bepalingen afdeling Utrecht

Voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht is een aanvraag aansprekend als het gaat om ‘bijzondere’ activiteiten of investeringen, dat wil vooral zeggen “niet-regulier”. Sterke voorkeur genieten projecten met eigen inkomsten uit recettes. Lagere prioriteit krijgen reguliere activiteiten en intern gerichte activiteiten. Activiteiten in of reizen naar het buitenland worden niet ondersteund. Ook onderzoek wordt in principe niet ondersteund.
Een startbijdrage is mogelijk voor de eerste activiteit en daarmee samenhangende kostenposten die na de oprichting plaatsvinden (zoals PR en investeringen in instrumenten of apparatuur). De startbijdrage is niet bestemd voor reguliere kosten en de praktische kosten van het oprichten (zoals notariskosten of administratieve kosten).
Indien een organisatie voor het tweede jaar na de startbijdrage om een bijdrage vraagt zal bij een positief besluit maximaal de helft (50%) van het maximumbedrag in de betreffende categorie worden toegekend. Hierna geldt een wachttijd tot een eerstvolgend lustrum of jubileum. Speciale activiteiten bij jubilea/lustra vallen binnen de richtlijnen als het gaat om een lustrum (eens in de 5 jaar), een jubileum van 25 jaar of een veelvoud daarvan. Bij de beoordeling zal een aanvraag los hiervan worden getoetst op bijzonderheid. Een uitzondering kan gemaakt worden voor buitengewoon bijzondere activiteiten. Voor studenten- en studieverenigingen geldt, dat een bijdrage alleen mogelijk is voor een lustrumproductie, mits de activiteiten voor derden toegankelijk zijn en sprake is van zelfwerkzaamheid.

De volgende activiteiten of investeringen kunnen ondersteund worden:

1. Publicaties (inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media)
2. Ontsluiting archieven, congressen en symposia
3. Tentoonstellingen en podiumproducties
4. Festivals en concoursen
5. Educatieve projecten
6. Investeringen, aankopen en opdrachten
7. Restauraties

1. Publicaties (inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media)
Publicaties en educatieve of documentaire audiovisuele en nieuwe media producties: Maximaal 10% van de werkelijke kosten met een maximum van € 10.000. Toelichting: wij hanteren geen onderscheid tussen professionele- en amateurpublicaties, omdat het uitgangspunt is dat de verkoop plaatsvindt via de boekhandel. Verkoop via de boekhandel is overigens geen verplichting, brede verspreiding wel. Bij radio- en tv-zenders wordt de volgende lijn gehanteerd. De zender zelf komt niet in aanmerking voor een bijdrage, het product (bijvoorbeeld een cultuurprogramma) wel.


2. Ontsluiting archieven, congressen en symposia
Ontsluiting archieven, congressen en symposia die voldoen aan de omschrijving in de landelijke richtlijnen kunnen ondersteund worden met: maximaal 25% van de werkelijke kosten van het evenement tot ten hoogste € 5.000.


3. Tentoonstellingen en podiumproducties
Uitzonderlijke publiekstentoonstellingen, uitzonderlijke podiumproducties en lustrum- of jubileumconcerten/-voorstellingen (om de 5 jaar of een veelvoud daarvan) kunnen ondersteund worden met maximaal 10% van de werkelijke kosten van het evenement tot ten hoogste € 10.000.


4. Festivals en concoursen
Cultuurfestivals en concoursen (maximaal drie edities) of uitzonderlijke nieuwe deelprojecten kunnen ondersteund worden met maximaal 10% van de werkelijke kosten (van het onderdeel) van het evenement tot ten hoogste € 10.000.


5. Educatieve projecten
De kosten van educatieve projecten die voldoen aan de omschrijving in de landelijke richtlijnen kunnen ondersteund worden met maximaal 10% van de werkelijke kosten van het project tot ten hoogste € 10.000.

6. Investeringen, aankopen en opdrachten
Investeringen, aankopen en opdrachten die voldoen aan de omschrijving in de landelijke richtlijnen kunnen maximaal eenmaal per drie jaar ondersteund worden met:

  • maximaal 25% van de kosten van aankoop van theaterapparatuur (geluid, licht) en overige investeringen met een directe culturele toepassing tot ten hoogste € 10.000.
  • maximaal 25% van de kosten van de aanschaf van instrumenten door amateurensembles (hafabrakorpsen, drumbands, majorettes, koren, gildes, folkloristische groepen en popcollectieven) tot ten hoogste € 5.000
  • maximaal 25% van de kosten van de aanschaf van uniformen (speciaal gemaakte kleding – geen confectiekleding) door amateurensembles (hafabrakorpsen, drumbands, majorettes, koren, gildes en folkloristische groepen) tot ten hoogste € 5.000.
  • maximaal 20% voor een compositieopdracht.

NB: Verbouwingen en (digitale) camera’s of filmapparatuur of beamers en computers komen niet voor een bijdrage in aanmerking. Aanvragen voor aanschaffingen door gesubsidieerde muziek- scholen/-instellingen komen ook niet voor een bijdrage in aanmerking.

7. Restauraties
Aanvragen voor ondersteuning voor restauratie van onroerende goederen zijn voorbehouden aan het landelijk fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De provinciale afdelingen behandelen verzoeken voor de restauratie van overige kleine objecten.
De afdeling Utrecht kan ondersteuning bieden bij de restauratie van roerende monumenten van bijzondere (kunst-)historische waarde. Kleine elementen in gebouwen (zoals muurschilderingen) en kleine kapellen van historische waarde kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen.
Ook de restauratie van een collectie van een museum, archief of bibliotheek, gildezilver of heraanmaak van een voor een culturele instelling belangrijk voorwerp. Deze investeringen kunnen met maximaal 25% van de restauratie- of heraanmaakkosten tot ten hoogste € 15.000 ondersteund worden. De kosten van de verplaatsing, restauratie of uitbreiding van orgels met maximaal 25% tot ten hoogste € 2.500.

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws