Richtlijnen en bepalingen

Specifieke richtlijnen Noord-Brabant
Het Prins Bernhard Cultuurfonds besluit aan de hand van algemene en specifieke richtlijnen om aanvragen al dan niet in behandeling te nemen. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn verwerkt in de richtlijnenwijzer en kunt u eventueel nalezen in het document Richtlijnen.

Naderende bepalingen 
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant kent de volgende aanvullingen op de richtlijnen. Indien uw aanvraag aan de richtlijnen en de nadere bepalingen van de afdeling voldoet kan uw aanvraag in behandeling worden genomen. 

Algemene aanwijzingen
Voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant is een aanvraag aansprekend als het gaat om een activiteit of een investering die (niet-professionele) aanvragers zelf uitvoeren en zelf bedacht hebben. Prioriteit krijgen:

  • producties waar gemeenschappen aan werken: gemeenschapskunst die een breed en omvangrijk publiek aanspreekt.
  • producties waarin de lokale geschiedenis wordt belicht: projecten die een combinatie in zich hebben van kunst en erfgoed.
  • samenwerkingsprojecten waarbij sprake is van combinaties van verschillende disciplines.

De afdeling Brabant is terughoudend met de ondersteuning van kleinere muziekuitvoeringen (begroting kleiner dan € 15.000) omdat de financiering daarvan vooral lokaal geregeld zou moeten kunnen worden.

Bij de beoordeling is een belangrijke afweegfactor of activiteiten “bijzonder” zijn, dat wil vooral zeggen “niet-regulier”. Lagere prioriteit krijgen ook de uitvoering van bestaand repertoire en intern gerichte activiteiten.

Indien een organisatie voor het tweede achtereenvolgende jaar om een bijdrage vraagt zal bij een positief besluit maximaal driekwart (75%) van het maximumbedrag in de betreffende categorie worden toegekend. In het derde opeenvolgende jaar zal bij een positief besluit maximaal de helft van het maximumbedrag in de betreffende categorie worden toegekend. Hierna geldt een wachttijd van twee kalenderjaren en start de cyclus opnieuw. Deze afbouw geldt alleen bij opeenvolgende jaren. Bij de berekening van de wachttijd wordt gekeken naar het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Speciale activiteiten bij jubilea vallen binnen de richtlijnen als het gaat om een jubileum van 25 jaar of een veelvoud daarvan. Bij de beoordeling zal een aanvraag los hiervan worden getoetst op bijzonderheid. 

De volgende activiteiten of investeringen kunnen ondersteund worden:

1. Publicaties (inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media)

Publicaties en educatieve of documentaire audiovisuele en nieuwe media producties: Maximaal 25% van de

werkelijke kosten met een maximum van € 15.000.
Toelichting: wij hanteren geen onderscheid tussen professionele- en amateur-publicaties omdat het uitgangspunt is dat de verkoop plaatsvindt via de boekhandel. Verkoop via de boekhandel is overigens geen verplichting, brede verspreiding wel. 

2. Onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia
Onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia die voldoen aan de omschrijving in de landelijke richtlijnen kunnen ondersteund worden met: maximaal 25% van de totale uitgaven van het evenement tot ten hoogste € 5.000.

3. Tentoonstellingen en podiumproducties
Uitzonderlijke publiekstentoonstellingen, uitzonderlijke podiumproducties en jubileumconcerten/-voorstellingen (25 jaar of veelvoud daarvan) kunnen ondersteund worden met 25% van de totale uitgaven van het evenement tot ten hoogste € 5.000. 

4. Festivals en concoursen
Algemene organisatiekosten van cultuurfestivals en concoursen (maximaal drie edities) of uitzonderlijke nieuwe deelprojecten kunnen ondersteund worden met maximaal 25% van de totale uitgaven (van het onderdeel) van het evenement tot ten hoogste € 10.000. 

5. Educatieve projecten
De kosten van educatieve projecten die voldoen aan de omschrijving in de landelijke richtlijnen kunnen ondersteund worden met maximaal 25% van de totale uitgaven van het project tot ten hoogste € 5.000.

6. Investeringen, aankopen en opdrachten
Investeringen, aankopen en opdrachten die voldoen aan de omschrijving in de landelijke richtlijnen kunnen ondersteund worden met:

  • Maximaal 25% van de kosten van aankoop van theaterapparatuur (geluid, licht) en overige investeringen met een directe culturele toepassing  tot ten hoogste € 10.000.
  • Maximaal 25% van de kosten van de aanschaf van instrumenten door amateur-ensembles (hafabrakorpsen, drumbands, majorettes, koren, gildes, folkloristische groepen en popcollectieven) – een maal per drie jaar - tot ten hoogste € 5.000
  • Maximaal 25% van de kosten van de aanschaf van uniformen (speciaal gemaakte kleding – geen confectiekleding) door amateur-ensembles (hafabrakorpsen, drumbands, majorettes, koren, gildes en folkloristische groepen) – eenmaal per drie jaar - tot ten hoogste € 5.000.

NB: Verbouwingen en (digitale) camera’s of filmapparatuur of beamers & computers komen niet voor een bijdrage in aanmerking. Aanvragen voor aanschaffingen door gesubsidieerde muziekscholen/muziekinstellingen komen ook niet voor een bijdrage in aanmerking.

7. Restauraties
Aanvragen voor ondersteuning voor restauratie van onroerende goederen zijn voorbehouden aan het landelijk fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De provinciale afdelingen behandelen verzoeken voor de restauratie van overige kleine objecten.

De afdeling Noord-Brabant kan ondersteuning bieden bij de restauratie van roerende monumenten van bijzondere (kunst-)historische waarde. Kleine elementen in gebouwen (zoals muurschilderingen) en kleine kapellen van historische waarde kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen.

Ook de restauratie van een collectie van een museum, archief of bibliotheek, gildezilver of heraanmaak van een voor een culturele instelling belangrijk voorwerp. Deze investeringen kunnen met maximaal 25% van de restauratie- of heraanmaakkosten tot ten hoogste € 15.000 ondersteund worden.

De kosten van de verplaatsing, restauratie of uitbreiding van orgels met maximaal 25% tot ten hoogste € 2.500.

 

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws