Informatie

Veelgestelde vragen

Op deze pagina geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

Heeft u meer vragen?
Neem dan contact met ons op.


Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
© Prins Bernhard Cultuurfonds 2014

Veelgestelde vragen
Behoren de inkomsten uit loterijen tot de inkomsten fondsenwerving?

De inkomsten loterijen behoren tot het zogenaamde “Aandeel in acties van derden” en als zodanig dus niet tot de inkomsten uit fondsenwerving.

Belegt het Cultuurfonds en zo ja, waarom?

Ja, het Cultuurfonds belegt het vermogen van de CultuurFondsen op Naam, waarvan de instellers hebben bepaald dat vanuit de rendementen projecten worden ondersteund. Daarnaast belegt het Cultuurfonds het eigen vermogen waarvan de rendementen worden aangewend om de kosten van de eigen organisatie te dekken.
Het vermogen dat het Cultuurfonds belegt, is dus speciaal hiervoor geoormerkt en wordt aangehouden voor de lange termijn. De praktijk heeft uitgewezen dat op de lange termijn de rendementen op beleggingen hoger zijn dan wanneer het geld op een spaarrekening wordt gezet. Inkomsten uit donaties, akteschenkingen en de Anjeractie (collecte) worden niet belegd, en direct besteed in het jaar na ontvangst.

De organisatie wordt steeds professioneler. Wordt ze daarmee ook duurder?

Om optimaal fondsen te werven, gecompliceerde aanvragen goed te kunnen beoordelen, de voorlichting en communicatie goed te laten verlopen, de administratie goed af te handelen en het vermogensbeheer en de financiële verslaglegging op hoog niveau te handhaven is een professionele organisatie van groot belang en zijn gekwalificeerde mensen nodig. Bovendien is het Cultuurfonds houder van de CBF Erkenning. Om dat keurmerk te verwerven, moet men aan strenge eisen voldoen - bijvoorbeeld met betrekking tot de financiële verantwoording, het kostenpercentage ten opzichte van de inkomsten uit eigen fondsenwerving en de kwaliteit van de bestedingen. Alleen een professionele organisatie kan aan die eisen voldoen.

Doet het fonds aan maatschappelijk verantwoord beleggen?

Het Prins Bernhard Cultuurfonds vindt het van groot belang het vermogen maatschappelijk verantwoord te beleggen en ook op die manier positief bij te dragen aan de maatschappij. Het Cultuurfonds kiest bewust voor investeringen die verband houden met de missie en de doelstelling ondersteunen.

Lees meer over het beleggingsbeleid in het beleggingsbeleid.

Heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds een declaratiebeleid voor de directie?

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent een declaratie - en faciliteitenregeling die op 7 maart 2016 is goed gekeurd door de Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Lees hier meer over het declaratiebeleid.

Hoe is het activiteitenbudget samengesteld?

Het activiteitenbudget bestaat uit:

 • inkomsten uit loterijen
 • opbrengst van de jaarlijkse collecte (Anjeractie)
 • donaties, giften en schenkingen
 • opbrengst van beleggingen CultuurFondsen op Naam (zie begrippenkader)
 • niet uitgegeven budget van het voorafgaande jaar
Hoe komt het Prins Bernhard Cultuurfonds aan het geld voor de ondersteuning van projecten?

Daarvoor heeft het fonds drie bronnen van inkomsten

 • bijdragen uit loterijen
 • fondsenwerving
 • rendement op vermogen

Lees meer hierover in het jaarverslag

Hoe richt ik een aanvraag aan een CultuurFonds op Naam?

Het Cultuurfonds kent een groot aantal CultuurFondsen op Naam. Het is niet nodig om deze fondsen afzonderlijk aan te schrijven. Onze medewerkers beoordelen bij ontvangst van een aanvraag of deze kan worden ondergebracht bij een CultuurFonds op Naam.

Hoe weet ik welk Fonds op Naam ik moet aanschrijven?

Het Cultuurfonds beheert meer dan 300 CultuurFondsen op Naam. U hoeft ze niet allemaal langs te lopen om te kijken of uw aanvraag aansluit bij één van de doelstellingen. Wij raden u aan de richtlijnenwijzer te doorlopen Als uw project volgens de richtlijnenwijzer voor een bijdrage in aanmerking komt, kunt u een aanvraag indienen. Onze adviseurs beoordelen na ontvangst van uw verzoek in hoeverre het Cultuurfonds, of een of meer CultuurFondsen op Naam, ondersteuning kunnen bieden.

Hoe zit het met extra beloningen?

Het fonds kent geen bonusregeling, dertiende maand of eindejaarsuitkeringen, lease-auto’s of andersoortige beloningen.

Hoeveel CultuurFondsen op Naam beheert het Prins Bernhard Cultuurfonds?

Het Cultuurfonds beheert ruim 400 CultuurFondsen op Naam.

Hoeveel geld mag ik vragen?

Om een inschatting te maken van de gemiddelde bijdragen die het fonds verstrekt, kunt u kijken in onze projectendatabase. Door te zoeken naar vergelijkbare projecten kunt u een inschatting maken van onze bijdragen.

Hoeveel huur betaalt het fonds?

Het Cultuurfonds heeft het pand waarin we zitten 30 jaar in vruchtgebruik gehad van Vereniging Hendrick de Keyser. Met ingang van 2012 betaalt het Cultuurfonds een marktconforme huur; deze bedraagt voor 2017 € 213.000. Hiermee ondersteunen we Vereniging Hendrick de Keyser met het in stand houden van monumentale panden.

Hoeveel mensen werken er bij het Prins Bernhard Cultuurfonds?

Bij het Cultuurfonds werken mensen in loondienst, tegen een vergoeding, of als vrijwilliger. Het Cultuurfonds heeft 38 mensen (30 fte) in loondienst (peildatum 31 december 2016) die op het landelijk opererende bureau werken, en circa 30 medewerkers bij de afdelingssecretariaten die worden betaald via de provincies waar zij zijn gehuisvest. Leden van de Raad van Toezicht, het College van Adviseurs, afdelingsbestuurders en adviseurs worden niet gehonoreerd. Verder hebben we ruim 20.000 collectanten en coördinatoren voor de jaarlijkse collecte.

Kan het Cultuurfonds zo’n organisatie betalen?

Ja, het Cultuurfonds betaalt de organisatiekosten uit beleggingsopbrengsten. Om de reserves op niveau te houden wordt 15% van de inkomsten uit loterijen en, als een testament dat toelaat, een nalatenschap toegevoegd aan de Reserve als bron van inkomsten (zie begrippenkader). Zodra deze reserve weer groot genoeg is (dat wil zeggen zodra de opbrengsten uit beleggingen weer net zo hoog zijn als de kantoorkosten), worden deze maatregelen ingetrokken. Daarnaast houdt het Cultuurfonds 5% van het budget van een CultuurFonds op Naam in als tegemoetkoming in de kosten van besteding. Uiteraard streeft het Cultuurfonds ernaar de kantoorkosten in de hand te houden door efficiënt te werken.

Kan iedereen een aanvraag indienen?

Het Cultuurfonds kent twee categorieën aanvragers: natuurlijke personen en rechtspersonen. In de regel kunnen alleen rechtspersonen – en dan ook nog rechtspersonen zonder winstoogmerk - een verzoek doen. Natuurlijke personen kunnen aanvragen indienen als dat specifiek is aangegeven (voor een Cultuurfondsbeurs bijvoorbeeld).
Een uitzondering op de regel vormen uitgevers. Zij kunnen verzoeken indienen voor het ondersteunen van publicaties.

Kan ik bezwaar maken tegen een besluit van het fonds?

Nee, het Cultuurfonds is een particuliere instelling die zelf bepaalt welke projecten het wil ondersteunen. Alleen als u van mening bent dat een besluit op basis van onjuiste informatie is genomen, kunt u dat kenbaar maken. Al naar gelang de argumentatie wordt nagegaan of een besluit herzien moet worden.

Kan ik het hele jaar door een aanvraag indienen?

Ja, aanvragen kunnen gedurende het jaar worden ingediend. Houd echter rekening met de vergaderdata. Alle data staan op deze site, inclusief de uiterste inleverdatum voor het insturen van aanvragen. Kijk hier voor een overzicht van de vergaderdata.  

Aanvragen worden niet in behandeling genomen wanneer een project al is uitgevoerd of als de voorbereidingen in een vergevorderd stadium zijn op het moment dat de betreffende commissie vergadert over de aanvragen.

Klopt het dat de geworven gelden niet altijd binnen vijf jaar worden besteed aan de doelstelling van het Cultuurfonds?

Nee, dat klopt niet. Geworven geld wordt altijd besteed aan de doelstelling in het jaar nadat de gift is ontvangen. Uitzondering kunnen schenkingen zijn waar de schenker een specifieke bestemming aan heeft gegeven en waarvoor in een jaar geen geschikte aanvragen zijn ontvangen.

Maakt u geld vrij voor fondsenwerving?

Natuurlijk. Om het publiek te attenderen op de mogelijkheden van schenken, moet het fonds daarover communiceren. Dat doen wij door middel van advertenties (zowel in print als online en via social media), radio- en televisiespotjes, folders, een relatiemagazine en het organiseren van activiteiten waarbij we laten zien wat het fonds doet. Deze activiteiten kosten geld. Het fonds betaalt deze kosten uit de beleggingsopbrengsten van het eigen vermogen en zorgt ervoor dat deze nooit meer zijn dan 25% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving (de CBF-norm).

Moet ik donateur zijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage?

Nee. Vanzelfsprekend stellen we het erg op prijs als ontvangers van een bijdrage ook bij willen dragen aan het werk van het fonds. Donateur zijn heeft veel voordelen maar daar hoort een voorkeursbehandeling voor het verkrijgen van een financiële bijdrage niet bij. Informatie over donateur worden treft u elders op deze site. U kunt het Cultuurfonds ook steunen met de Anjeractie.

Moet ik mijn aanvraag in veelvoud indienen?

Ja. U dient een aanvraag digitaal in te dienen en een aanvraag per post aan ons op te sturen (inclusief alle gevraagde bijlagen). Ook als u het verzoek onder de aandacht wilt brengen van verschillende CultuurFondsen op Naam. Zie hiervoor het aanvraagformulier.

Moeten facturen in- of exclusief BTW worden gedeclareerd?

Als een aanvrager BTW-plichtig is, kunnen uitsluitend bedragen excl. BTW worden gedeclareerd.

Volgens de regels van het CBF mogen goededoelenorganisaties 25% van de inkomsten uit fondsenwerving besteden aan uitgaven t.b.v. fondsenwerving. Gaat dat af van het geld dat ik doneer?

Nee, de kosten voor fondsenwerving worden betaald uit beleggingsopbrengsten van het vermogen en gaan dus niet af van uw donatie.

Waar komt het vermogen van het Cultuurfonds vandaan?

Het Prins Bernhard Cultuurfonds werd in 1940 in Londen opgericht om geld in te zamelen voor de aankoop van Spitfires. Na de oorlog kreeg het fonds een andere doelstelling: ‘de bevordering van de geestelijke weerbaarheid van het Nederlandse volk door middel van culturele zelfwerkzaamheid.’ Wat er na de oorlog van het ingezamelde geld was overgebleven, vormde het beginkapitaal van het nieuwe fonds. Het eigen vermogen van het huidige Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit twee delen:

 • het 'vrije deel', dat is opgebouwd uit grote nalatenschappen en dat extra is gegroeid door succesvol beleggen. Dit noemen we de Reserve als bron van inkomsten (zie begrippenkader);
 • de vermogens van de CultuurFondsen op Naam, waarvan de bestemming door de schenkers is vastgelegd.
Waar worden de kosten van de organisatie van betaald?

Het Prins Bernhard Cultuurfonds dekt de organisatiekosten grotendeels uit het vermogen, zodat meer overblijft voor ondersteuning van activiteiten. Daarom hebben we een Reserve als Bron van Inkomsten gevormd die wordt belegd in effecten (zie begrippenkader). Daarnaast houden we 15 procent in op ontvangen loterijgelden en vragen we van CultuurFonds op Naam-instellers een tegemoetkoming in de kosten van 5 procent van nieuw beschikbaar budget.

Waarom heeft het fonds donateurs nodig?

Wij vinden het belangrijk dat Nederland het werk van het fonds steunt. Dat vergroot niet alleen het activiteitenbudget, waardoor wij weer anderen kunnen helpen, maar ook het maatschappelijk draagvlak.

Waarom krijgt het Cultuurfonds geen overheidssubsidie?

Het Cultuurfonds is een particulier fonds dat zijn middelen verkrijgt uit particuliere bronnen (schenkingen, donaties, collecten en nalatenschappen) en uit bijdragen van loterijen (BankGiro Loterij, De Lotto).

Waarom maakt het Cultuurfonds niet eerst het eigen geld op?

Als we dat zouden doen, zouden in de toekomst alle kantoorkosten moeten worden betaald uit de loterij-inkomsten. Dat zou een zeer grote teruggang in het beschikbare activiteitenbudget tot gevolg hebben.

Wat doen deze mensen zoal?

De medewerkers zijn belast met het toetsen en voorleggen van jaarlijks zo’n 5.500 aanvragen aan adviescommies of afdelingsbestuur, met fondsenwerving en het informeren van schenkers over de besteding van hun bijdrage, met voorlichting en communicatie over het werk van het Cultuurfonds, en met de administratieve organisatie van het fonds. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van richtlijnen, die op de website terug te vinden zijn.

Wat doet het fonds met de beleggingsopbrengsten?

De beleggingsopbrengsten van CultuurFondsen op Naam gaan naar de budgetten van die fondsen. De beleggingsopbrengsten van de Reserve als bron van inkomsten gebruiken we om de organisatie te laten draaien. Daardoor hoeven geen kosten te worden ingehouden op bijdragen van donateurs en kunnen deze volledig worden gebruikt voor de ondersteuning van projecten.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de Anjeractie?

De collecterende vereniging ontvangt 50% van het opgehaalde bedrag. Het overige deel komt geheel ten goede aan projecten in de regio waar het geld is opgehaald.

Wat gebeurt er met mijn erfenis als ik deze nalaat aan het Cultuurfonds?

Als u een bestemming geeft aan uw erfstelling of legaat, zoals een CultuurFonds op Naam of een werkterrein van het Cultuurfonds, wordt het bedrag toegevoegd aan het activiteitenbudget waarmee projecten worden ondersteund. Erfstellingen en legaten zonder bestemming worden toegevoegd aan de Reserve als bron van inkomsten. Zodra de beleggingsopbrengst van de Reserve als bron van inkomsten groot genoeg is om de totale kosten van de eigen organisatie te kunnen dragen, worden de erfstellingen en legaten weer aan het jaarlijkse activiteitenbudget  toegevoegd.

Wat gebeurt er wanneer het budget van een bepaald CultuurFonds op Naam niet is uitgegeven?

Budgetten die niet zijn uitgegeven worden opgeteld bij het budget voor het volgende jaar.

Wat houdt de CBFErkenning in?

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Het CBF controleert of er verantwoord met het geschonken geld wordt omgegaan. De belangrijkste beoordelingsvorm is de CBF Erkenningsregeling voor goede doelen. Om de CBF Erkenning te mogen voeren moeten fondsenwervende organisaties aan een groot aantal eisen voldoen.
Enkele criteria zijn:

 • Van de geworven fondsen mag niet meer dan 25% kosten worden gemaakt. Ten minste 75% moet dus aan de organisatiedoelstelling besteed kunnen worden.
 • Fondsenwervende activiteiten moeten gericht zijn op het vrijwillig doen van bijdragen.
 • Alle goede doelen met een CBF-keur moeten volgens dezelfde regels hun jaarverslag opstellen, zodat een helder inzicht ontstaat en de jaarverslagen goed vergeleken kunnen worden.
 • Het bestuur moet bestaan uit onafhankelijke personen en waken tegen belangenverstrengeling.
 • Het bestuur moet bovendien jaarlijks vooraf een plan opstellen waarin beleid, de activiteiten en de bestedingen duidelijk beschreven zijn.

Meer informatie en een actuele lijst van instellingen met de CBF Erkenning kunt u vinden op www.cbf.nl

Wat is de invloed van het koninklijk huis op de bestedingen van het fonds?

Het koninklijk huis heeft op geen enkele wijze bemoeienis met de bestedingen of het bestedingenbeleid van het fonds, maar zet zich belangeloos in bij diverse officiële gelegenheden van het fonds.

Wat is een BTW-nummer?

Aanvragers die BTW-plichtig zijn hebben van de Belastingdienst een BTW-nummer gekregen. Zij dienen dit op te geven. Als u geen BTW-nummer heeft betekent dit overigens niet automatisch dat u niet BTW-plichtig bent; de Belastingdienst kan u hierover informeren.

Wat is een inkomsten-/dekkingsplan?

Een inkomsten- of dekkingsplan is een overzicht waarin u aangeeft hoe u van plan bent uw project te financieren. Naast het bedrag dat u het Cultuurfonds vraagt, vermeldt u hierin bijvoorbeeld de ondersteuning die aangevraagd is bij andere fondsen (wordt altijd zeer gewaardeerd), inkomsten uit recette, eigen bijdrage, sponsoring, giften e.d.

Wat is het fiscaal of RSIN nummer van het Cultuurfonds?

Het fiscaal of RSIN nummer van het Cultuurfonds is 0029.63.425

Wat moet ik allemaal meesturen met mijn verzoek?

In de richtlijnenwijzer en de aanvraagformulieren staat duidelijk aangegeven welke informatie wij nodig hebben voor het beoordelen van uw verzoek.
Documentatie kan handig zijn om een verzoek goed te kunnen beoordelen. Stuur alleen die informatie die echt iets toevoegt aan uw verzoek. Raadpleeg bij twijfel onze medewerkers.

Wat verdient de directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds?

Het jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2016 € 157.879 (1 fte/12 maanden). Bij de jaarlijkse evaluatie van verrichte taken en bereikte resultaten heeft de Raad van Toezicht geconstateerd dat de hoogte van het directiesalaris gezien de zwaarte van de functie gepast is en dat alle beloningscomponenten verantwoord zijn. Het directiesalaris komt niet ten laste van de inkomsten uit eigen fondsenwerving; dit wordt betaald uit het rendement op het eigen vermogen. Als richtsnoer om de directievergoedingen te bepalen, hanteert het Cultuurfonds de Richtlijn Directiebeloning van Goede Doelen Nederland (voorheen VFI), de brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen in Nederland.

Lees meer hierover in het jaarverslag

 

Wat zijn NAW-gegevens?

NAW staat voor Naam, Adres, Woonplaats.

Welk aanvraagformulier moet ik gebruiken?

Om een aanvraag te doen bij één van de provinciale afdelingen gebruikt u het formulier van de betreffende afdeling. De formulieren van het landelijk fonds gebruikt u alleen voor projecten van landelijk belang. Voor Cultuurfondsbeurzen en voor ondersteuningsmogelijkheden voor individuele aanvragers bestaan aparte formulieren. Om na te gaan of het zin heeft een aanvraag in te dienen is het raadzaam eerst de richtlijnenwijzer door te lopen. Als uw aanvraag voldoet aan de richtlijnen van het Cultuurfonds kunt u het juiste aanvraagformulier invullen.

Welke inkomsten en uitgaven had het Cultuurfonds in het voorafgaande jaar?

Lees alles over de inkomsten, uitgaven en activiteiten van het Cultuurfonds in het jaarverslag.

Wie beoordelen mijn aanvraag?

In eerste instantie beoordelen onze medewerkers of uw aanvraag aan de richtlijnen voldoet. Als dit het geval lijkt, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een van onze adviescommissies of afdelingsbesturen. Deze bestaan voor een belangrijk deel uit deskundigen uit het veld.

Worden de kosten van de organisatie betaald uit de opbrengst van het belegde vermogen? Zo ja, wordt het vermogen aangetast als de opbrengst niet voldoende is?

Als de opbrengst van de beleggingen niet voldoende is om de kosten van de eigen organisatie (inclusief kosten fondsenwerving) te dekken, dan wordt er ingeteerd op de Reserve als bron van inkomsten.

Wordt het geld van de loterijen volledig besteed aan de ondersteuning van projecten?

In een boekjaar wordt 15% van de inkomsten uit loterijen aangewend om de kosten van beoordeling, selectie, monitoring en uitbetaling van bestedingen te dekken.

Zijn de kosten van de eigen organisatie gebonden aan een bepaald percentage?

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft bepaald dat de kosten van de eigen organisatie nooit hoger mogen zijn dan 25% van het activiteitenbudget in dat jaar.

Zijn er nog andere fondsen waar ik een aanvraag zou kunnen indienen voor mijn project?

Andere fondsen?
Voldoet uw aanvraag niet aan de richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, of zoekt u naast onze ondersteuning extra financiering van uw project, dan kunt u zich via onderstaande links hierop oriënteren:

Vereniging van Fondsen in Nederland

Fondsen App (betaald)

Begrippenlijst

Fondsenwerving

Om cultuur, natuur en wetenschap blijvend te ondersteunen, werven wij fondsen. Als inspirator van het hedendaagse mecenaat vinden wij het ook belangrijk om onafhankelijk en deskundig advies over filantropie te geven aan potentiële mecenassen.

Activiteitenbudget

Onder activiteitenbudget wordt het bedrag verstaan dat jaarlijks beschikbaar is voor projectbijdragen, prijzen en eigen initiatieven van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De uitvoeringskosten eigen organisatie en de kosten eigen fondsenwerving vallen dus niet onder het activiteitenbudget. Voor de samenstelling van het activiteitenbudget wordt verwezen naar het antwoord op vraag 15.

CultuurFondsen op Naam

Een CultuurFonds op Naam is een bijzondere manier van schenken aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. CultuurFondsen op Naam kunnen worden ingesteld door particulieren, stichtingen of bedrijven ten behoeve van het werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een CultuurFonds op Naam heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid, maar is een apart geadministreerd vermogen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een CultuurFonds op Naam heeft een minimumvermogen van € 50.000 en kan in termijnen worden geschonken.

Reserve als bron van inkomsten

Deze reserve is gevormd om te kunnen dienen als bron van inkomsten. Het is onze bedoeling dat de beleggingsrendementen op deze reserve groot genoeg zijn om de totale uitvoeringskosten eigen organisatie en de kosten fondsenwerving te kunnen bekostigen. Ook zouden de kosten die gemoeid zijn met het beheren van de CultuurFondsen op Naam hiermee deels moeten worden gedekt. Op deze wijze kunnen alle opbrengsten van donateurs, collecten, giften, schenkingen en loterijen volledig worden besteed aan de doelstelling.

Ontvang het laatste nieuws