Organisatie

Organisatie van het Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Het landelijk bureau is gevestigd in Amsterdam en steunt activiteiten met een landelijke oriëntatie. Verder coördineert het landelijk bureau de fondsenwerving, communicatie, financiën en informatievoorziening & automatisering. Bij het landelijk bureau werken 35 medewerkers.

Afdelingen
Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling. De afdelingen hebben tot taak de doelstelling van het Cultuurfonds uit te voeren voor zover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang.

Bestuurlijke organisatie

De rechtsvorm van het Cultuurfonds is een stichting en is opgericht bij notariële akte. Het Cultuurfonds heeft verschillende landelijke organen die zorgen voor toezicht, bestuur en uitvoering binnen de gehele organisatie. Het bestuur van de stichting ligt bij de directeur. Naast eigen medewerkers maakt het fonds dankbaar gebruik van de inzet van externe adviseurs die zitting hebben in adviescommissies. De Raad van Toezicht is het hoogste bestuursorgaan van het fonds en eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Verder kent het Cultuurfonds een Stichtingsraad, die bestaat uit de Raad van Toezicht, het College van Adviseurs en het bestuur. Het statutaire bestuur ligt bij de directeur, die op bestuurlijk niveau wordt bijgestaan door het College van Gedelegeerden, samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht.

Organigram van de organisatie

organigram

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan van de stichting en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal negen leden, van wie er drie vanwege de provinciale afdelingen worden benoemd.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen een maal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. De kandidaten onderschrijven de bestuurscode bij hun benoeming, waarin de uitgangspunten zijn vermeld voor de geldende bestuurlijke verhoudingen binnen het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hierdoor is een onafhankelijke taakvervulling van de Raad van Toezicht gewaarborgd.

Het Cultuurfonds heeft waarborgen ingebouwd voor een optimale samenstelling van de Raad van Toezicht. Bij een vacature in de Raad van Toezicht wordt aan de hand van een door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets een kandidaat gezocht. Hierin is opgenomen dat bij de samenstelling een brede maatschappelijke afspiegeling wordt nagestreefd, waarbij vertegenwoordigers van particuliere organisaties, bedrijfsleven en openbaar bestuur zitting hebben.

Zo nodig worden specifieke eisen aan de profielschets toegevoegd afhankelijk van de achtergrond en expertise van de zittende leden. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen directeur van de stichting zijn.

De Raad van Toezicht vergadert jaarlijks minimaal vijf maal met het bestuur. Het College van Adviseurs (zie hieronder) is doorgaans bij deze vergaderingen aanwezig. Op de agenda staat een aantal vaste onderwerpen: het financieel beleid, de (her)benoeming van bestuursleden van de provinciale afdelingen en leden van de adviescommissies, voordrachten voor de landelijke prijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Zilveren Anjer, roosters van aan- en aftreden, stand van zaken van het activiteitenbudget en verslagen van vergaderingen van adviescommissies.

Aan de hand van het jaarplan en het recent opgesteld beleidsstatuut, opgesteld door het bestuur op basis van het door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenbeleidsplan, kan de Raad van Toezicht het beleid kritisch volgen.

De scheiding van bevoegdheden tussen Raad van Toezicht en bestuur is formeel vastgelegd in de statuten. Het directiereglement geeft een nadere uitwerking voor de directievoering van het Cultuurfonds. Hierin is onder andere vastgelegd welke besluiten te allen tijde vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. Besluiten van de Raad van Toezicht en bestuursbesluiten worden afzonderlijk vastgelegd. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het bestuur en zijn eigen functioneren.

De Raad van Toezicht laat zich adviseren door de Financiële Audit- en Beleggingscommissie over het te volgen financieel en beleggingsbeleid. De meerderheid van de leden van deze commissie dient lid te zijn van de Raad van Toezicht. De commissie beoordeelt in elk geval jaarlijks de jaarrekening, het activiteitenbudget en de kostenbegroting en bespreekt de jaarrekening met de accountant. De taken en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in een reglement. 

Statutair directeur/bestuurder
Het bestuur van de stichting ligt bij de directeur. Hij heeft de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van het beleidsplan en de activiteiten. Het eerder genoemde directiereglement geeft daarbij houvast. De directeur wordt bijgestaan door een College van Gedelegeerden dat is samengesteld uit drie leden van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeur en houdt toezicht op diens functioneren.

Uitvoering
De directeur/bestuurder laat zich in de uitvoering van zijn taken bijstaan door het landelijk bureau en 12 provinciale afdelingen. Het landelijk bureau wordt geleid door de directeur/bestuurder. Bij diens afwezigheid neemt de adjunct-directeur de honneurs waar. De directie wordt bijgestaan door afdelingshoofden die tezamen met de directie het managementteam (MT) vormen. De door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenplan en jaarplannen zijn richtinggevend bij de uitvoering. Via de managementrapportages (kwartaalrapportages) houdt het MT zicht op de voortgang en resultaten van het bestedingenbeleid, de fondsenwerving & communicatie en de bedrijfsvoering. Aldus kan de uitvoering van het beleid worden bijgestuurd.

College van Adviseurs
Naast de Raad van Toezicht is er een College van Adviseurs dat is samengesteld uit de voorzitters van de adviescommissies. Ook de leden van het College van Adviseurs worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één maal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn.

Het College van Adviseurs geeft de Raad van Toezicht en het statutair bestuur gevraagd en ongevraagd advies over de bestedingen van het fonds op het gebied van cultuur en natuur. In de regel komt het College van Adviseurs vijf maal per jaar bijeen tezamen met de Raad van Toezicht en het statutair bestuur.

Stichtingsraad
De Stichtingsraad wordt gevormd door:
-              de Raad van Toezicht
-              het College van Adviseurs
-              de statutair directeur/bestuurder

De Stichtingsraad bespreekt het algemene beleid van de stichting. De Stichtingsraad heeft geen beslissingsbevoegdheid als zodanig.

Adviescommissies landelijk fonds
De directeur laat zich bij de besluitvorming adviseren door adviescommissies. Deze commissies bestaan uit deskundigen op de werkterreinen van het fonds. Beleidsvoorstellen voor het betreffende werkterrein en aanvragen voor financiële ondersteuning met een landelijke uitstraling worden – voorzien van een preadvies van het landelijk bureau – aan de adviescommissies voorgelegd. De adviezen zijn niet bindend. Als de directie afwijkt van het advies, legt zij het voornemen in dezen voor aan de Raad van Toezicht. In de praktijk komt dat zelden voor. 

Het Cultuurfonds kent de volgende adviescommissies:
-              Adviescommissie geschiedenis & letteren
-              Adviescommissie beeldende kunst
-              Adviescommissie podiumkunsten: muziek & theater
-              Adviescommissie monumentenzorg
-              Adviescommissie natuur
-              Adviescommissie beurzen 

Alle commissies, met uitzondering van de commissie beurzen, komen ten minste drie maal en ten hoogste vijf maal per jaar bijeen. De commissie beurzen vergadert twee maal per jaar.

Bestuurlijke organisatie bij de provinciale afdelingen
In elke provincie functioneren afdelingen van het Cultuurfonds. Deze hebben tot taak de doelstelling van het Cultuurfonds uit te voeren voor zover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang. De afdelingen hebben geen rechtspersoonlijkheid. Ze worden bestuurd door een afdelingsbestuur. De voorzitter van het afdelingsbestuur is de commissaris van de Koning in de betreffende provincie. Deze functie wordt qualitate qua vervuld, maar betreft in de uitvoering een onafhankelijke functie voor een particulier fonds. Benoemingen van afdelingsbestuursleden worden ter bekrachtiging aan de statutair bestuurder voorgelegd. Het afdelingsbestuur wordt bij de uitoefening van zijn taak bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. Net als bij het landelijk fonds laten sommige afdelingsbesturen zich bijstaan door adviescommissies. Afdelingsbesturen hebben elk een eigen vergaderfrequentie. De uitgangspunten voor de bestuurlijke verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en directie enerzijds en de provinciale afdelingsbesturen anderzijds zijn vastgelegd in de bestuurscode.

Samenstelling van de Stichtingsraad:
Raad van Toezicht
Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter)
Mr. I.H.J.M. van Waesberghe (vice-voorzitter)
Drs. C.F.H.H. Vogelzang (niet op foto)
Mw. dr. S.J.C. Hemels
F. Tabarki (niet op foto)
Mr. M.J.E.M. Jager, lid vanuit de provinciale afdelingen
Mw. S.J.F.M. Swinkels-van Thiel, lid vanuit de provinciale afdelingen
R. Defares, adviseur namens European Cultural Foundation (ECF) (niet op foto)
mw. drs. J. A. Timmer, lid vanuit de provinciale afdelingen

Stichtingsraad 2016 Foto: Monique Kooijmans

College van Gedelegeerden
Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter)
Mr. I.H.J.M. van Waesberghe (vice-voorzitter)
Drs. C.F.H.H. Vogelzang

College van Adviseurs
Mw. prof. dr. J.M. Cramer
Mw. drs. S. van Dockum
prof.dr. J.C. Kennedy
R. Kieft
R. Ligthert
Mw. drs. L. Pelsers
Prof. dr. P. Schnabel

Directeur-bestuurder
Mw. dr. A. Esmeijer

Lees hier meer over de bestuurlijke organisatie.

Het meerjarenbeleidsplan 2016-2018

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Nationale Boomfeestdag

Op 22 maart is het Nationale Boomfeestdag. Het doel is om kinderen de functies en de waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door middel Bekijk project

Haute Couture van Ragazze kwartet

Het Ragazze Kwartet, gehuld in mooie haute couture van de jonge Nederlandse ontwerpster Henriette Tilanus, speelt meesterwerken uit modestad Parijs begin 20e Bekijk project
De evolutie van licht

EVO-LUMEN

Vanaf 14 april in Eindhoven: EVO-LUMEN. Met meer dan honderd lichtkunstwerken vertelt deze tentoonstelling het verhaald over de evolutie van licht in kunst en Bekijk project
Vernieuwd dakplein NEMO

Energetica

Op 23 en 24 april opent NEMO het vernieuwde dakplein: Energetica. Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws