Organisatie

Bestuurlijke organisatie

Bestuurlijke organisatie bij het Prins Bernhard Cultuurfonds
De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds is gevestigd in Amsterdam. Zij kent een Stichtingsraad, waarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en het openbaar bestuur zitten. Er wordt gestreefd naar een landelijke spreiding. De Stichtingsraad bestaat uit de Raad van Toezicht, het College van Adviseurs en het bestuur. Het statutaire bestuur ligt bij directeur, die op bestuurlijk niveau wordt bijgestaan door het College van Gedelegeerden, samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht.


Vergaderfrequentie en vaste agendapunten
De Raad van Toezicht vergadert zes maal per jaar met het bestuur. Aansluitend vergadert de Stichtingsraad. Vaste agendapunten zijn:

 • het overzicht van toe- en afwijzingen van projectaanvragen
 • het fondsenwervingsbeleid
 • het financiële beleid
 • de (her)benoeming van bestuursleden van de provinciale afdelingen en leden van
 • de adviescommissies
  de voordrachten voor de prijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Zilveren Anjer 
 • de roosters van aan- en aftreden
 • de stand van zaken van het activiteitenbudget
 • de vergaderverslagen van adviescommissies
 • de directeur wordt in zijn dagelijkse werkzaamheden bijgestaan door het landelijk bureau.

Regent
Sinds de oprichting in 1940 tot zijn overlijden op 1 december 2004 was Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden Regent van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste negen leden, van wie er drie vanwege de provinciale afdelingen worden benoemd. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één maal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt een brede maatschappelijke afspiegeling nagestreefd, waarbij vertegenwoordigers van particuliere organisaties, bedrijfsleven, overheid en politiek zitting hebben.

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de Stichting. In de statuten van de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds is opgenomen welke besluiten van de directie door de Raad van Toezicht moeten worden goedgekeurd. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de statutair bestuurder/directeur en, op basis van wederkerigheid, door een waarnemer van de European Cultural Foundation.

Financiële Audit- en Beleggingscommissie
De Raad van Toezicht laat zich door de Financiële Audit- en Beleggingscommissie adviseren over het financieel beleid en beleggingsbeleid. Deze commissie bespreekt de jaarrekening met de accountant en beoordeelt de jaarrekening, het activiteitenbudget en de kostenbegroting.

College van Adviseurs
Het College van Adviseurs is samengesteld uit de voorzitters van de adviescommissies. Ook de leden van het College van Adviseurs worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één maal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn.

Het College van Adviseurs adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Toezicht en het bestuur over de bestedingen van het fonds op het gebied van cultuur en natuurbehoud.

Statutair bestuur
Het bestuur van de stichting ligt bij de directeur. Hij heeft de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van het beleidsplan en de activiteiten. Het directiereglement, dat is vastgesteld door de Raad van Toezicht, geeft een nadere uitwerking van de richtlijnen voor de directievoering van de Stichting. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht. De directeur wordt bijgestaan door een College van Gedelegeerden dat is samengesteld uit drie leden van de Raad van Toezicht.

Adviescommissies
Het stichtingsbestuur heeft de besluitvorming ten aanzien van bestedingen gedelegeerd aan zes vaste adviescommissies, te weten de adviescommissies Muziek, Theater, Beeldende Kunst, Monumentenzorg, Geschiedenis & Letteren, Natuur en Beurzen. Alle commissies, met uitzondering van de adviescommissie Beurzen, komen ten minste driemaal en ten hoogste vijfmaal per jaar bijeen. De adviescommissie Beurzen en de subcommissie Muziekbeurzen vergaderen eenmaal per jaar, in mei of juni.

Bestuurlijke organisatie bij de provinciale afdelingen
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling. Deze afdelingen hebben tot taak de doelstelling uit te voeren voor activiteiten met een provinciaal belang. Elke afdeling heeft zijn eigen bestuur, dat zelfstandig beslist over toewijzingen voor financiële ondersteuning.

Afdelingsbestuur
De afdelingen, die geen rechtspersoonlijkheid hebben, worden bestuurd door een afdelingsbestuur. De voorzitter van het afdelingsbestuur is de Commissaris van de Koning in de betreffende provincie. Deze functie wordt qualitate qua vervuld, maar betreft in de uitvoering een onafhankelijke functie voor een particulier fonds. Benoemingen van afdelingsbestuursleden worden ter bekrachtiging aan de Raad van Toezicht voorgelegd.

Uit de kring van de afdelingen worden drie leden benoemd in de Raad van Toezicht. 

Bij de afdelingen beslist het Afdelingsbestuur over de aanvragen. De Raad van Toezicht streeft naar een zo consistent en coherent mogelijk beleid van de stichting als geheel. Daarom werken het landelijk fonds in Amsterdam en de provinciale afdelingen in het land met dezelfde richtlijnen bij het beoordelen van aanvragen. De meeste afdelingen reiken eigen prijzen uit en enkele nemen ook eigen initiatieven.

Ambtelijk secretariaat
Het afdelingsbestuur wordt bij de uitoefening van zijn taak bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. Net als het landelijk bureau laten sommige afdelingsbesturen zich bijstaan door adviescommissies. Afdelingsbesturen hebben elk een eigen vergaderfrequentie. De uitgangspunten voor de bestuurlijke verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en directie enerzijds en de provinciale afdelingsbesturen anderzijds zijn vastgelegd in een bestuurscode.

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Nationale Boomfeestdag

Op 22 maart is het Nationale Boomfeestdag. Het doel is om kinderen de functies en de waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door middel Bekijk project

Haute Couture van Ragazze kwartet

Het Ragazze Kwartet, gehuld in mooie haute couture van de jonge Nederlandse ontwerpster Henriette Tilanus, speelt meesterwerken uit modestad Parijs begin 20e Bekijk project
De evolutie van licht

EVO-LUMEN

Vanaf 14 april in Eindhoven: EVO-LUMEN. Met meer dan honderd lichtkunstwerken vertelt deze tentoonstelling het verhaald over de evolutie van licht in kunst en Bekijk project
Vernieuwd dakplein NEMO

Energetica

Op 23 en 24 april opent NEMO het vernieuwde dakplein: Energetica. Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws