Doelstellingen

ANBI status

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Naam instelling: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
RSIN/Fiscaal nummer: 0029.63.425
Hier vindt u de contactgegevens van het landelijk bureau van het Cultuurfonds en van de provinciale afdelingen.

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Het Cultuurfonds heeft overeenkomstig Governance Code Cultuur een Raad van Toezicht met een statutair bestuurder/directeur, mevrouw dr. A. Esmeijer. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van het fonds op zowel provinciaal als landelijk niveau en in Europees verband.

De samenstelling van de Raad van Toezicht vindt u hier.

De doelstelling
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. 

Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds
De kunst van het geven

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:

  1. De Stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk cultuur, natuur en wetenschap in nationaal (binnen het Koninkrijk der Nederlanden) en internationaal verband te bevorderen.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door middelen te werven voor, te besteden aan c.q. beschikbaar te stellen voor activiteiten binnen de genoemde werkterreinen.
  3. De Stichting stelt zich ook ten doel het mecenaat te bevorderen en te faciliteren, ten behoeve van cultuur, natuur en wetenschap, alsmede van aanverwante filantropische werkterreinen.De Stichting kan mede deelnemen aan arbeid tot bevordering van de cultuur in algemeen Europees verband.
  4. Dit doet zij door voorlichting te geven over de eigen activiteiten en over het belang van mecenaat en filantropie in het algemeen, alsmede door middelen daarvoor te werven en door daarover te adviseren.

Het Cultuurfonds heeft een meerjarenbeleidsplan vastgesteld voor de periode 2016-2018.

Het beloningsbeleid
Bij de jaarlijkse evaluatie van verrichte taken en bereikte resultaten heeft de Raad van Toezicht geconstateerd dat de hoogte van het directiesalaris gezien de zwaarte van de functie gepast is en dat alle beloningscomponenten verantwoord zijn. Daarmee gemoeide uitgaven komen, zoals bij veel vermogensfondsen, ten laste van het rendement op het eigen vermogen.

Toch hanteren wij de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen’ van Goede Doelen Nederland (GDN, voorheen de VFI), brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen in Nederland, als richtsnoer om de directievergoedingen te bepalen. Mede in verband met de op 1 januari 2015 inwerking getreden WNT2 (Wet Normering Topinkomens) is de Regeling per 1 oktober 2015 aangepast, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. De overgangsregeling voorziet in handhaving van het maximum gedurende 4 jaar waarna het jaarinkomen in maximaal 3 jaar wordt afgebouwd.

Het voor de toetsing relevante werkelijke jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2015 € 157.879 (1 fte/12 maanden) en bleef daarmee binnen het door de GDN gestelde maximum van € 158.000. De hoogte en de samenstelling van deze bezoldiging wordt in de jaarrekening behandeld in de toelichting op de staat van baten en lasten. Door deze onder meer via de website te ontsluiten biedt het fonds transparant tekst en uitleg in de (achtergronden van de) directiebeloning.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

U kunt meer over het beloningsbeleid en de directiebeloning vinden in het jaarverslag en de jaarrekening. 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: Een uitgebreid verslag van de activiteiten van het Cultuurfonds vindt u in het jaarverslag.  

Een financiële verantwoording: Een uitgebreide financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten
NTF en Amsterdam Fringe

Nederlands Theater Festival

De beste Nederlandse en Vlaamse theatervoorstellingen van het afgelopen seizoen zijn van 1 t/m 11 september te zien tijdens het Nederlands Theater Festival in Bekijk project
Theatrale ontdekkingstocht

WOLK

Lucas De Man en Pascal Leboucq hebben in ‘s-Hertogenbosch WOLK gebouwd. Een theatrale ontdekkingstocht 'van wat je bent naar wie je bent'. Van 4 augustus t/m Bekijk project
Van Cobra naar New Babylon

Constant. Ruimte + Kleur

Herontdek de beeldend kunstenaar en visionair Constant met de nieuwe tentoonstelling in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Bekijk project
Erepodium voor Nederlandse filmcultuur

Nederlands Film Festival

Van 21 t/m 30 september 2016 is de 36e editie van het Nederlands Film Festival. Tien dagen lang is Utrecht de filmhoofdstad van Nederland, met een rijk en Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws