Veelgestelde vragen

Hieronder hebben we de meest gestelde vragen rondom het aanvraagproces op een rij gezet. Mocht uw vraag er niet bij zitten, dan horen wij deze graag via info@cultuurfonds.nl. Het Cultuurfonds kent ook een telefonisch spreekuur voor aanvragen van maandag tot en met vrijdag, van 9.30 tot 12.00 uur, via (020) 520 6130.

Veelgestelde vragen
Hoe richt ik een aanvraag aan een CultuurFonds op Naam?

Het Cultuurfonds kent een groot aantal CultuurFondsen op Naam. Het is niet nodig om deze fondsen afzonderlijk aan te schrijven. Onze medewerkers beoordelen bij ontvangst van een aanvraag of deze kan worden ondergebracht bij een CultuurFonds op Naam.

Hoe weet ik welk Fonds op Naam ik moet aanschrijven?

Het Cultuurfonds beheert meer dan 300 CultuurFondsen op Naam. U hoeft ze niet allemaal langs te lopen om te kijken of uw aanvraag aansluit bij één van de doelstellingen. Wij raden u aan de richtlijnenwijzer te doorlopen Als uw project volgens de richtlijnenwijzer voor een bijdrage in aanmerking komt, kunt u een aanvraag indienen. Onze adviseurs beoordelen na ontvangst van uw verzoek in hoeverre het Cultuurfonds, of een of meer CultuurFondsen op Naam, ondersteuning kunnen bieden.

Hoeveel geld mag ik vragen?

Om een inschatting te maken van de gemiddelde bijdragen die het fonds verstrekt, kunt u kijken in onze projectendatabase. Door te zoeken naar vergelijkbare projecten kunt u een inschatting maken van onze bijdragen.

Kan iedereen een aanvraag indienen?

Het Cultuurfonds kent twee categorieën aanvragers: natuurlijke personen en rechtspersonen. In de regel kunnen alleen rechtspersonen – en dan ook nog rechtspersonen zonder winstoogmerk - een verzoek doen. Natuurlijke personen kunnen aanvragen indienen als dat specifiek is aangegeven (voor een Cultuurfondsbeurs bijvoorbeeld).
Een uitzondering op de regel vormen uitgevers. Zij kunnen verzoeken indienen voor het ondersteunen van publicaties.

Kan ik bezwaar maken tegen een besluit van het fonds?

Nee, het Cultuurfonds is een particuliere instelling die zelf bepaalt welke projecten het wil ondersteunen. Alleen als u van mening bent dat een besluit op basis van onjuiste informatie is genomen, kunt u dat kenbaar maken. Al naar gelang de argumentatie wordt nagegaan of een besluit herzien moet worden.

Kan ik het hele jaar door een aanvraag indienen?

Ja, aanvragen kunnen gedurende het jaar worden ingediend. Houd echter rekening met de vergaderdata. Alle data staan op deze site, inclusief de uiterste inleverdatum voor het insturen van aanvragen. Kijk hier voor een overzicht van de vergaderdata.  

Aanvragen worden niet in behandeling genomen wanneer een project al is uitgevoerd of als de voorbereidingen in een vergevorderd stadium zijn op het moment dat de betreffende commissie vergadert over de aanvragen.

Moet ik donateur zijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage?

Nee. Vanzelfsprekend stellen we het erg op prijs als ontvangers van een bijdrage ook bij willen dragen aan het werk van het fonds. Donateur zijn heeft veel voordelen maar daar hoort een voorkeursbehandeling voor het verkrijgen van een financiële bijdrage niet bij. Informatie over donateur worden treft u elders op deze site. U kunt het Cultuurfonds ook steunen met de Anjeractie.

Moet ik mijn aanvraag in veelvoud indienen?

Ja. U dient een aanvraag digitaal in te dienen en een aanvraag per post aan ons op te sturen (inclusief alle gevraagde bijlagen). Ook als u het verzoek onder de aandacht wilt brengen van verschillende CultuurFondsen op Naam. Zie hiervoor het aanvraagformulier.

Moeten facturen in- of exclusief BTW worden gedeclareerd?

Als een aanvrager BTW-plichtig is, kunnen uitsluitend bedragen excl. BTW worden gedeclareerd.

Wat is een BTW-nummer?

Aanvragers die BTW-plichtig zijn hebben van de Belastingdienst een BTW-nummer gekregen. Zij dienen dit op te geven. Als u geen BTW-nummer heeft betekent dit overigens niet automatisch dat u niet BTW-plichtig bent; de Belastingdienst kan u hierover informeren.

Wat is een inkomsten-/dekkingsplan?

Een inkomsten- of dekkingsplan is een overzicht waarin u aangeeft hoe u van plan bent uw project te financieren. Naast het bedrag dat u het Cultuurfonds vraagt, vermeldt u hierin bijvoorbeeld de ondersteuning die aangevraagd is bij andere fondsen (wordt altijd zeer gewaardeerd), inkomsten uit recette, eigen bijdrage, sponsoring, giften e.d.

Wat moet ik allemaal meesturen met mijn verzoek?

In de richtlijnenwijzer en de aanvraagformulieren staat duidelijk aangegeven welke informatie wij nodig hebben voor het beoordelen van uw verzoek.
Documentatie kan handig zijn om een verzoek goed te kunnen beoordelen. Stuur alleen die informatie die echt iets toevoegt aan uw verzoek. Raadpleeg bij twijfel onze medewerkers.

Wat zijn NAW-gegevens?

NAW staat voor Naam, Adres, Woonplaats.

Welk aanvraagformulier moet ik gebruiken?

Om een aanvraag te doen bij één van de provinciale afdelingen gebruikt u het formulier van de betreffende afdeling. De formulieren van het landelijk fonds gebruikt u alleen voor projecten van landelijk belang. Voor Cultuurfondsbeurzen en voor ondersteuningsmogelijkheden voor individuele aanvragers bestaan aparte formulieren. Om na te gaan of het zin heeft een aanvraag in te dienen is het raadzaam eerst de richtlijnenwijzer door te lopen. Als uw aanvraag voldoet aan de richtlijnen van het Cultuurfonds kunt u het juiste aanvraagformulier invullen.

Wie beoordelen mijn aanvraag?

In eerste instantie beoordelen onze medewerkers of uw aanvraag aan de richtlijnen voldoet. Als dit het geval lijkt, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een van onze adviescommissies of afdelingsbesturen. Deze bestaan voor een belangrijk deel uit deskundigen uit het veld.

Zijn er nog andere fondsen waar ik een aanvraag zou kunnen indienen voor mijn project?

Andere fondsen?
Voldoet uw aanvraag niet aan de richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, of zoekt u naast onze ondersteuning extra financiering van uw project, dan kunt u zich via onderstaande links hierop oriënteren:

Vereniging van Fondsen in Nederland

Fondsen App (betaald)

Ontvang het laatste nieuws